กลุ่มธุรกิจ HUGG ( ฮักก์ ) ( High Utility Growth Group )

กลุ่มธุรกิจ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และเยียวยาผู้ด้อยโอกาส โดย กลุ่มคนพันธุ์ เอ็กซ์ ( Human-X )